Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Raklion Event.


Số người tham gia tối đa : 10


Địa điểm bản đồ: map Raklion


Toạ Độ: 175 25 (Map Raklion Boss)