Ko có đại chiến loren 19h30 vs siêu boss 20h30 ak. Góp ý mong adm nên mở thêm 2 sự kiện này