Chào tất cả anh em.
có ai đi lao động xuất khẩu giống mình không lập G rảnh chơi đi